Ik heb een Faceboek !

Beste vrienden, vriendinnen en simpatiezanten,

Sinds heden ben nu ook de HelukkiHe eiHenaar van een faceboekpaHina. Je kan mij dus nu ook daH in daH uit volHen via fasebook.

Ik moet dat wel noG wat Hewoon worden. Het is wel moeilijk om dat zo in orde te krijHen.

Ik Ha ook niet teveel aanweziH zijn op Faceboek omdat ik maar enkel via mijn smartfoon verbindinG heb met tinternet.

Maar ik zal mijn best doen.

Hroetjes

 

Hers

 

 

 

Eend met Wieskie

BenodiHdheden

– Een eend van ca. 5 kH.

– 2 Hrote flessen Schotse wieskie.

– 500 Hr. speklapjes.

– 1 fles olijfolie.

 

BereidinH:

– De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.

– De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 Hraden (stand 6-7).

– Een lonHdrinkHlas voor de helft vullen met wieskie.

– De wieskie opdrinken Hedurende het voorverwarmen van de oven.

– De eend op een vuurvaste schotel leHHen en een tweede Hlas wieskie inschenken

– Het tweede Hlas wieskie opdrinken en de eend in de oven zetten.

– Na twintiH minuten de oven op 200 Hraden zetten en twee Hlazen met wieskie vullen.

– Beide Hlazen opdlinken en de scherven van het eerste Hlav oplaapen.

– NoH een halff Hlav insjenke en opdlinke.

– Na een halff uuj de hoven opedoen om deend te sjekke

– Blandwondesalv in de batkaamer Haan naale en op de bovekant van de linkehand doenn.

– Deh hove een sHop Heve.

– Twee Hlave wiski insjenke ent middeste Hlav leeHdwinke.

– De nove opedoen naadatte eerste Hlav leeHHis en de sjotel vastpakke

– Blantwondesalf op de binnekant van de reHthand doenn en deend oprape.

– Deend noHHis oprape en met een handoek de bwantwondesalf van deend veHe.

– De hande ontfette med viskey en de tupe salff weerr oprape.

– Tkapotte HlazzepveHe enn deent truH in de hove duuwe.

– Deent uitsHelde en hardur duuwe.

– De tweeede flez wiki opedoen en wee ofereindsette.

– Opstaan fan de floer en tzpek onder de kaast veeHe.

– NoHHis plobeern opsstaan wan de vjoer en… toHmaa blijfe sitte…

– Ui vless dlinke wandte Hlave sijn kabot.

– Denoven afsette, d’ooHe sl uite en omfalle

Ounkeite

Ounkeite

Omdat ik wel eens wil weten wie mijn fans zijn heb ik een ounkeite opHesteld.

Ik zou het ten zeerste amprieceren mochten jullie daar in Hrote Hetale op antwoorden.

Hieronder vind u enkele Hemakkelijke vraHen. U kan uw antwoorden achterlaten in het commentaarHedeelte van deze BloH.

Alvast een hartelijke dank u Hewenst.

Tip: wanneer u naast uw Hekozen antwoord een (*) ziet staan moet He vollediH naar onderen skrollen.

Voor de jonHens

Wat is uw lievelinHseten op zaterdaHavond nadat He een stapke in de wereld hebt Heplaceerd?

 1. Friet met stoverij
 2. Friet met een curryworst
 3. Friet met iets anders
 4. Iets anders zonder friet

Dank u voor uw medewerkinH

Voor de meiskes

Bent u ouder dan 18.

 1. Ja
 2. Nee (*)

Wanneer heeft u voor het eerst een jonHen Hekust?

 1. NoH nooit want ik wacht op de ware
 2. NoH nooit want ik wacht tot ik Hers ontmoet
 3. Ik spaar voor later
 4. Ik kus alleen andere meiskes (*)

Bent u Hoed in huishoudelijk werk?

 1. Ja
 2. Nee (*)

Is uw vader een moeilijke mens?

 1. Ja (*)
 2. Nee

Is uw ma een Hemakkelijke?

 1. Ja
 2. Nee (*)
 3. Ze is een moeial (*)

Hebt He een tweelinHzuster?

 1. Ja
 2. Nee

Hebt He een andere zuster ouder dan 18 jaar ?

 1. Ja
 2. Nee

Bent u of uw zuster die ouder is dan 18 noH vrijHezel ?

 1. Ja
 2. Nee (*)

Bent u fan van Hers?

 1. Ja
 2. Nee (*)

Kunt He Hoed koken

 1. Ja
 2. Nee (*)

Hebt He noH andere opmerkinHen?

 1. Ja (*)
 2. Nee

Dank u voor uw medewerkinH

(*) U maH stoppen met antwoorden op de volHende vraHen

‘t Kasteel Heeft niet thuis

Ik heb een schoon meiske Hezien op het jaarlijkse bal van de parochie. Die HinH door in Zaal “Het HezelliHe VolksHenot” hier niet ver van mijn huis waar ik thans noH altijd woonachtiH ben.

ZaterdaH laatstHeleden vroeH ruiHe Nest of ik niet meeHinH naar het bal van de parochie, alsdusdaniH jaarlijks HeorHaniseerd door de Pastoor, de koster en de commiteit van ‘t Kerkfabriek.

Ik had Helijk niet veel HoestinH om te Haan want de pipo die de plaatjes speelt is ‘t nief lief van Hoedele Van HoeHeneuHden. ‘t Is maar een onnozelaar en nen dikkenek. Het is Hoedele Van HoeHeneuHden haar vijfde lief sinds dat ze mij Hedumpt heeft.

Ze heeft teHenwoordiH al een bijnaam in ‘t dorp : “HemoediHe HoeieHeneuHden” omdat ze Helijk niet vies is van ‘t mannevolk. Hoe Hroter het voertuiH hoe HemoediHer ze wordt.

‘t Schijnt he !

Het schijnt ook dat slaHer Herard Van HoeHeneuHden teHenwoordiH het niet te nauw neemt met de echtelijke plichten. Het Herucht Haat dat hij noHal Hemakkelijk zijn salami bovenhaalt en niet voor in zijn tooH te leHHen. HeorHette HravenHevel is er niet te content mee en heeft al openlijk in de beenhouwerij HedreiHt hem met zijn hele santenboetiek, salami incluis in de sossiesen te draaien als hij er niet mee ophoud.

He ziet dat ook in de meer HeHoede Hezinnen er ook af en toe wel eens een vlieH op de Préparé zit…

Maar ik wijk een beetje af.

RuiHe Nest had mij dus zover HekreHen dat ik toch maar HeHaan ben. Aan den entrée zat Meneer Pastoor, 2 misdienders, de koster en de commiteit van de Kerkfabriek om de inkomstHelden te ontvanHen.  12 man om entreekaartjes te controleren. Ze vertrouwen elkander niet erH ver zodat ze besloten hadden allemaal elkaar te controleren zodat de inkomHelden, die Hebruikt Haan worden voor de urHente verbouwinHen aan de Kerk, de pastorie en als er noH over is aan de kantine van de Koninklijke VoetbalvereniHinH “Het HeiliH Hart” ofwel KV HHH.

Er was ook al niet te veel volk op afHekomen. AanweziH waren Deejee Pipo, Herard Van HoeHeneuHden, Hoedele Van HoeHeneuHden, HeorHette HravenHevel om Herard in ‘t ooH te houden, zot Heertjen en noH wat andere mensen, die ik niet kende en er stond ook een heel schone freule met een limonade met een rietje in haar rechterhand.

De limonade was van het merk Fanta Zero en ze keek een beetje beschaamd in ‘t ronde. Ik teHen de Nest : “Da’s de mijne !” . “Maar neent” zei Nest “Uwe limonaat staat hier op ‘t tafel.”  “Nee Nest, ik bedoel dat mamzelleken daar met haar limonadeke in haar rechterhand”. Het duurde ver een kwartier eer de Nest eiHelijk door had naar wie ik refereerde. Nest zei mij dat ik dat wel mocht verHeten. “Dat is ‘t mazelleken van ‘t Kasteel van Hraaf de OeleHhem van AHter. Die maH van haar vader enkel met welstellende jonkmannen omHaan zoals dokteurszoons, tandartszoons, notariszoons, advocaatzoons, professorzo…”

“Jaja ik snap het al” zei ik teHen de Nest. “We Haan daar eens veranderinH in brenHen.”

HelukkiH speelde Deejee Pipo op dat moment ne “plakker” en ik naar die van ‘t kasteel.

Op mijn meest verleidelijke en charmantste manier sprak ik haar aan : “DaH juffrouw, mijn naam is Hers en ik woude u vriendelijk doch met aandranH verzoeken om deze dans samen met mij te waHen.”

Ze reaHeerde niet dus ik verhief mijn stem een beetje:

“Juffrouw, ik ben Hers en ik wil dansen.”

Ze keek op en sprak mij aan – zo schoon oHen dat ze had – :

“Boerke laat mij nekeer Herust. Als He wilt dansen, dààr is de dansvloer.”

Dat viel Helijk wat teHen. Ik had dat niet verwacht.

ChanHement de plan. Dat is frans he. Heleerd tijdens mijn trip naar Walt Disneyland in Parijs.

Ik ben haar een limonadeke Haan halen (Fanta Zero) aan de democratische prijs van één euro vijvenzeventiH. VoriH jaar was het noH één euro vijftiH, maar door de crisis was de brouwer Henoodzaakt om de prijs op te slaan om Heen verlies te lijden.

Ik bood haar het drankje aan met een nadrukkelijk verzoek om met mij een danske te placeren. Ze beloofde mij dat ze mij de dans zou Hunnen wanneer haar limonadeke  -Fanta Zero door mij betaald-  opHedronken was.

Ze had mij Hoed liHHen die treezebees. TeHen dat haar limonade op was, was  de “plakker” ook al Hedaan en kon ik op mijn kin kloppen. Daar HinH mijn droom in vlammen op. Ik zou haar thans noH niet teHen mij Hilet trekken.

Maar dan kennen ze mij niet Hoed. Ik ben naar Deejee Pipo HeHaan en HezeHd dat hij noH een “plakker” moest draaien en wel direct of ik HinH hem zwart Haan maken bij Herard Van HoeHeneuHden en dan kon hij Hoedele ook verHeten. Pipo wist toch niet dat Herard niet meer teHen mij sprak.

Die “plakker “is er Hekomen.

Ze was toen wel al naar huis.

Herlinde van de bakker wou wel met mij een slowke doen maar ik zaH dat niet zitten. Zij is namelijk niet van de slimste en iedereen heeft schrik van haar. Ze heeft ooit Mark De Heytere een oplawaai HeHeven omdat hij teHen haar HezeHd had “dat ze mannen zoals Herlinde Hoed konden Hebruiken in den bouw”.  Herlinde kon dat niet apprecirerier… op prijs stellen met alle HevolHen vandien : De Heytere het hospitaal binnen met twee blauwe oHen en een scheve neus.

He beHrijpt dat ik dus het risico niet wou lopen om iets verkeerd te zeHHen en heb de fuif verlaten. Het was toen twaalf uur drieëntwintiH

In de namiddaH.

Ik ben met mijn bromvelo dan maar eens lanHs ‘t kasteel Hereden om een Hlimp op te vanHen van dat schoon mamzelleken. Ik stond noH Heen twee minuten aan de poort te Hluren of er kwam een tuinkabouter op mij af. He kent dat, zo een klein ventje met zijn hark en een bussel onkruid in zijn handen : “Awel manneken wat staat Hij hier te koekeloeren. Wilt He eens maken dat He weH zijt!”

“Heu klein meneerke, wie zijt Hij dan wel dat Hij mij mooHt zeHHen of ik hier maH staan of niet. Ik sta ten eerste op de openbare weH. Ten tweede: hier staat nerHens een parkeerverbod en ten derde : als er een parkeerverbod zou staan, dan Held dat niet voor bromvelo’s.”

Daar had hij niet van teruH die lilipeutter.

“Wat komt Hij hier eiHelijk Hluren manneke” zei dat dwerHske teHen mij.

Ik werd daar een beetje ambetant van. Dat klein manneke irriteerde mij enorm.

“Ik zal u hier straks eens teHen uw poort plakken. Ik blijf hier staan tot ik dat schoon meisken Hezien heb dat hier woont.”

Ja toen zweeH hij wel effekes.

“JonHske…” hij noemde mij jonHske.  “JonHske, zolanH dat ik leef zult Hij de laatste zijn die met mijn dochter zal uitHaan en maak nu maar dat He weHkomt of ik laat mijn hond los”

Ja toen zweeH ik wel effekes

Ik dacht : “Ow Hers, omdraaien en weHwezen”

Mijn bromvelo wou niet starten. Kon ik noH te voet naar huis ook.

Misschien dat Hoedele noH wel eens uit wil Haan met mij naar de fuif van de parochie. VolHend jaar.

Albert stopt er mee en Astrid ook

Albert 2, de koninH der BelHen heeft via de Heijkte kanalen, zoals ze dat dan noemen, medeHedeeld dat hij er op 21 juli Anus Dominee mee ophoud om KoninH der BelHen te zijn. Hij Haat enkel noH KoninH zijn. Filiep word vanaf die daH de nieuwe KoninH der BelHen : Flip de eerste.

Onze pa zei dat het noH maar de tweede keer is in onze vaderlandsche Heschiedenis dat een koninH vroeHtijdiH de pijp aan Martijn geeft. De eerste die dat deed was Leopold den derde. De andere twee die waren van daarvoor en al op pensioen of al dood of zo. Onze pa wist dat niet zo Hoed meer. ‘t Was te lang Heleden.

Maar… waarde landHenoten… (da’s een Hoeike he? Ik ben nogal ne keirel he?)

Astrid houd er ook mee op!

Nee, Heen paniek, ik heb het niet over prinses Astrid maar over Die van ‘t Wonderland zoals ons bomma ze noemt. Jep die van dat proHramma op Wijf TV.

Ik weet ook wel dat Astrid van ‘t wonderland niet ophoud om prinses te zijn maar van Hetrouwd te zijn met “Den Joooooohn”

Altijd spijtiH als een huishouden uit elkaar valt. ‘t Is vooral erH voor haar kindjes. Kevin en Arne. Heheel toevalliH ook alletwee voetballers. De ene bij SK Sjelsie en de andere bij FC Pielewuiter of zo. Ik weet het niet juist meer.

Onze vava had daar al zo zijn eiHen idee over. Onze vava is namelijk noHal HevoeliH voor composttheorieën.

Vava zei dat er een heel compost achter zit en dat we wel zullen zien dat op de daH van “den drasj national” Albert Haan zien wegstuiven met Astrid in de pussyweHon. Der Haan er daar op het paleis een paar serieus verschieten. Paula noH niet in het minst. Vanaf den 21 juli Anus Dominee niet alleen koninHin af maar ook Albert die het afbolt. De reHerinH is alvast Hoed voorbereid -en in citeer de eerste minister- “De ReeHeerink zal er alles aan doen om de nodieke stap te ondernemun om de continuitie van het land tee Haranderun” Met andere woorden. De belastinHen worden niet afHeschaft tijdens de komende Hebeurtenissen.

Ik kijk alvast uit naar de 21ste juli Anus Dominee.

‘k ben offisjeel werkmens

VolHende maandaH beHin ik aan een djop.

Mijn eerst djop.

Ik Ha aan de slaH bij de Dienst PlantHoed, Struiken en Bomen, in de volksmond ook wel de Plantsoendienst Heheten.

 

Nu vraHen jullie je af : “Hoe is Hers daar nu terechtHekomen?”

Ik Heef het toe. Ik ben niet zeer actief op de arbeidsmarkt op zoek naar een djopke. Ik kroes liever rond met mijn bromvelo. Maar “Nood breekt wet” en aanHezien de naft voor mijn bromvelo redelijk kostelijk beHint te worden en mijn bomma mijne zondaH heeft afHeschaft vanaf ik 20 jaar werd en bovendien ons moe mij Heen drinkHeld niet meer wilt Heven zit ik thans met een problem : “crap in de pocket” zoals ze in het EnHelands zeHHen. Zoals ons vader zeHt: “De pingels zien ip”

 

Die Hastjes van de VBAD die laten mij ook de laatste tijd niet meer Herust. Ik ben nu verplicht om elke week minstens één keer mij aan te melden en te bewijzen dat ik actief op zoek ben naar een djop. De eerste keren was dat daar ferme discussie. Ik zeH zo : ”ZeH Hastjes van de VBDA, denkt Hijle dat ze de djopkes naar mijne kop smijten ofwa?”  Die Hastjes zeHHen zo van “Ja Hers, He moet u wel aanbieden in de bedrijven hé. He moet solleseteren en uwe CV Haan afHeven.”  Ik heb ze HevraaHd hoe ik in Hodsnaam mijn CV moet Haan afHeven. Onze pa kon er niet mee lachen dat ik de sjofaze beHon af te breken. “ZeH Hers”, zei ‘m “wat zijt Hij van zinnens?” Ik liet hem dat papierke zien van de AVBD waar opstond dat ik de CV moest afHeven in de bedrijven. Ons moe zei het ook dat ze bij de BAVD zo zot als een achterdeur zijn. Ze had Helijk: Wat moeten wij doen in de winter als we Heen sjofaze niet meer hebben?

 

Toen ik deze week naar de AVD…VBA..werkwinkel moest Haan werd ik bij een madam Heroepen. He raad nooit wie dat was.  Heraldina Esmeralde HuHette De Heiter. Da’s toevalliH een tante van Hoedele, mijn ex.  Da’s toevalliH ook een bitch. Die maakte er direct korte metten mee. “Ha u maar aanbieden bij de Plantsoendienst ter Hemeente”.

 

Ik daar naartoe met mijn bromvelo.

 

Daar aanHekomen moest ik naar een burooke met zo ne Hast met een brilleken op en ne rooie kop. Die had precies een ziekte ofzo.  “Ha zitten!” .

Ik zitten.

“Nie op da tafelke op die stoel hier!”

Ik mij verzetten.

“Zo Hij zijt dien kwiet die niet wil werken?” Ik zo : “Nee ik ben Hers. Dat van dat niet willen werken is wel juist.” Die kerel werd noH rooier.

“Zo, meneer heeft een felle bek. We zullen eens zien wat He allemaal kunt. Ik Ha u wat vraHen stellen. Helieve deze naar waarheid te beantwoorden.”

 

Ik zo “watevver… vraaH maar.”

 

Naam

–       Hers

Adres

–       ik woon thuis

Broers of zusters

–       Heen

Hehuwd, verloofd

–       Niet dat ik weet

Hebt He al Hewerkt

–       telt het Hras afrijden thuis mee?

Nee

–       dan niet

ErvarinH met het onderhoud van de tuin, buiten het Hras afrijden

–       ja

Ja wat?

–       Hoezo

Die kerel zijn kop noH rooier. Wat kunt He noH allemaal

–       De Hazon bemesten, de kanten afsnijden met zo een masjientje met een draadje dat zo ronddraait maar als He teHen de omheininH komt dan verslijt da rapper en dan moet He dat vervanHen…

‘t Is al Hoed. Kunt He met een traktor rijden?

–       Nee maar wel met een bromvelo

Zijt He handiH?

–       Ik onderhoud mijn bromvelo zelf

Hoe lanH zijt He naar school Heweest?

–       Veel te lanH

Haat He er wat mee lachen? Tot ‘t hoeveelste jaar hebt He Heweest?

–       ‘t vierde of ‘t vijfde middelbaar. Eerst snit en naad maar dat was voor bij de meiskes te zitten en daarna automekanieker maar dan was ik Hebuist.

 

Enfin He kunt maandaH beHinnen om zeven uur hier op het deepoo. Ziet dat He op tijd zijt want de kamionette vertrekt om kwart na zeven.

Ik zeH dat dat Heen probleem zal zijn aanHezien ik met mijn bromvelo kom. Ik vroeH voor de zekerheid voor ik dat werk aanpakte noH hoeveel dat schuift. ZeHt dien pipo dat ik al blij maH zijn dat ik werk heb en dat dat noH wel zal meevallen. Hij heeft mij HeHarandeert dat ik daar zeker naft voor mijn bromvelo mee Ha kunnen kopen. Ik moet ook mijn eten meebrenHen voor smiddaHs want ik maH niet naar huis Haan eten.

Maf Hilbeirke word mijne sjef.

 

Ik krijH ook allemaal Hratis materiaal:

–       Een paar botten

–       Een paar bottienen

–       Een schop

–       Een Harp. Al weet ik niet wat ik daar mee moet aanvanHen in de hof

–       Een zaaH

–       Een snoeischaar

–       Een kruiwaHen

–       Een paar werkhandschoenen

–       Een kostuum, inclusief fluovestje en muts

–       Een eehaabeejookist. Ons heer weet waarom dat nodiH is.

Kortom : ik zit volledig in het nieuw!

Maar als ik nu alle daHen van zeven uur des morHens moet werken tot vijf uur des avonds Ha ik niet veel meer tijd hebben om liedjes te schrijven. Tzot Heertje Ha ik ook al niet veel meer zien. Maar erHste van allemaal: Ik was net zo Hoed beziH om Hoedele Van HoeHeneuHden teruH te krijHen zodat ik teruH in de fanfare kan Haan spelen op de HeHalvaniseerde cimbalen. Dat Haat nu ook allemaal wat lanHer duren.

‘t Leven van ne werkmens is niet Hemakkelijk en sollesetaaseHespreken stresserend.

 

 

 

 

Helezen in de Hazette

Hier moet ik Heen extra commentaar bij Heven.

Het is duidelijk van zijn eiHen

OnsVeronique1

NoH Helezen in de Hazette op tinternet : Eten bejaarde mag 4 euro per dag kosten

Wat moet ik mij daar bij voorstellen? Is dat Hekookt, Hestoomd of Hebakken in het frietvet?

Is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Ik vind dat toch maar raar zenne. Het is crisis maar om daarom nu alle bejaarden op te Haan eten is er toch wat over vind ik.

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1635385/2013/05/18/Eten-bejaarde-mag-4-euro-per-dag-kosten.dhtml

Moete nu wa weten

Heertjen is teruH thuis !

Ze hebben hem eindelijk Hevonden in Kaleis. Hij stond daar te liften naar De Panne maar aan de verkeerde kant van de autostrade. Typisch  Heertje.

Ik vroeH hem waar hij allemaal Heweest was de laatste weken en hij zei in vloeiend Frans dat hij met een EnHelandse trezebees had aanHepapt en hij ook al Hoed Frans kon omdat hij niet anders kon. Ze verstaan Heen Vlaams in Frankrijk moet je weten.

De EnHelandse trezebees, ze heet Victoria, waar hij mee optrok was Hevlucht vanuit Londen omdat ze van haar papa niet alleen buiten mocht komen om naar een plaatselijke fuif te Haan.

Ik vroeH aan Heertje  waar zijn EnHelandse trezebees nu was en hij wist het niet. Hij heeft ze Hedumpt erHens onderweH nadat hij te weten was Hekomen dat  Victoria eiHenlijk vroeHer Victor was.  Heertje zijn eerste vriendinneke was dus eiHelijk een vriendje. Teveel stress voor Heertje zijn bovenkamer. Ik kan mij dat wel voorstellen. Ik zou ook niet weten hoe ik dat thuis moet uitleHHen en al zeker niet aan maf Hilbeirke en Heschifte Hreta. Die zouden dat niet verstaan en denken dat hun zoon voor de Hene zijde heeft Hekozen.

Ik wil ook niet optrekken met iemand die voor de Hene zijde heeft Hekozen. Hij zou al zeker niet vanachter op mijn bromvelo moHen zitten.

Mijn bromvelo is trouwens Herepareerd.  Een nieuw spatbord en mijn voorlicht werkt ook teruH. Mijn marsjandiese is in elk Heval teruH in orde.  Ik ben het voor de zekerheid Haan tonen aan Miel de polies.

Momenteel zit ik ook zonder inspiratie. Ik HinH normaal een liedje maken over Assepoetster op mijn bromvelo maar ik ben banH dat die zwaar mannen mij een bezoekske Haan brenHen van Walt Disneyland als ik dat zinH tijdens mijn druk bijHewoonde optredens in de parochiezaal voor de lokale fanbees.

Ik zoek trouwens een nieuwe zaal. Want sinds de breuk met Hoedele maH ik die zaal niet meer Hebruiken. Telkens ik een optreden plan heeft toevalliH  HeorHette HravenHevel, de moeder van Hoedele, die zaal ook nodiH voor een meetinH onder de LustiHe Naaistertjes.

Allez, ik moet jullie laten want ik moet nu naar dunaldi achter varkenssossiesen voor onze pa.

 

Totton

BelanHrijke mededelinH.

Ik heb mijn voriHe serveurbeheerder bedankt voor bewezen diensten. Zijn diensten trokken op niet veel. Als ik hem iets vroeH dan had hij ofwel Heen tijd ofwel kon hij het niet doen omdat hij er Heen verstand van heeft. Zo heeft mijn bloH twee uur ondersteboven op het tinternet Hestaan tot Hroot jolijt van Herard van HoeHeneuHden. Die vond het wreed plezant en heeft mijn websijt dan ook belachelijk Hemaakt in zijn slaHerij. Maar hij moet niet spreken want zijn sossiesen trekken ook op niks en er zitten altijd dikke strontvlieHen op zijn Handaham.

 

Maar ik heb dus een nieuwe beheerder Hevonden. Het is een Hoede kennis van mij.  In onze kont rijen beter Hekend als Niekstje Linux.  Niekstje heeft bij ons op school Hezeten maar hij heeft maar één nadeel : hij heeft Heen bromvelo ! Vandaar dat ik noH een poosje Hetwijfeld heb of ik wel met hem in zee zou Haan. Ik kan namelijk ook niet zwemmen. Na één uur en neHenentwintiH minuten was de koHel dan door de kerk en heb ik maandaH mijn akkoord HeHeven. Niekstje  Linux heef dan alles rap rap overHezet en dan moest ik noH 24 uur wachten eer alles teruH zou werken. VandaaH –vrijdaH- is het dan zover: De bloH is teruH op een snelle serveur. Er staat ook enziemniks op zeHt hij. Dat is noH rapper dan zonder enziemniks.

 

Ik zie het verschil niet echt maar Niekstje Linux zal’t wel weten zeker.

Hoop ik

Enfin ik moet nu drinHend vertrekken naar den Boerenbond om deeH voor  “Hesneden brood”. Bromvelo starten en weHwezen.

Op reis met Tzot Heertje

DaH allemaal

 

Het heeft eventjes Heduurd eer ik hier iets nieuws heb Hezet maar dat komt om twee redenen:

1. Mijn webseit staat nu op een nieuwe serveur die rapper is waardoor ik nu ook rapper kan schrijven en jullie de seit ook rapper te zien krijHt als je er naartoe surft via tinternet.

De nieuwe serveur word onderhouden door Flipken. Mijn oude serveurman wil mij zijn echte naam niet zeHHen. Mijn oude serveurman is een ambetant manneke. Maar laten we ons hier nu niet verlaHen tot modderHooien en mierenneu… enfin He snapt het wel.

2. Ik ben op reis Heweest

DaH 1:

BeHin april ben ik voor een week van de aardbodem verdwenen want we –en dat is tzot Heertje en Herske zelf dus- zijn met onze bromvelo naar Walt Disneyland Heweest in Parijs. Een trip van 400km lanHs de binnenweHels.  We hadden onze trip zo Heplant dat we maandaHmorHen vertrokken zijn om zes uur ‘s morHens. Tzot Heertje was al een half uur te laat om te beHinnen. We hadden Heplant om via de boerenweHels en derHelijke naar Walt Disneyland te reizen omdat He met de bromvelo niet op de autostrade mooHt. Tzot Heertje heeft dat ooit eens Heprobeerd en toen heeft hij van de juHe twee daHen werkstraf HekreHen bij de Hemeente. Hij moest de hondenweesees uitkuisen in het park. Hij deed dat niet HraaH zei hij. Maar twas zijn eiHen schuld. Hij had maar niet naar de Kokerieko moeten rijden met zijn briomvelo en al zeker niet lanHs de autostrade.

Toen we een half uurke ver waren  viel mijn bromvelo in panne. Hij was met Heen stokken meer vooruit te krijHen. Tzot Heertje heeft hem snel Herepareerd. TeHen de middaH konden we weer verder.

NoH 385km te Haan.

De trip verliep verder vlotjes. TeHen de avond waren we de Hrens over. We hebben toen een boer Hezocht om bij te slapen. Allé tis te zeHHen. In zijnen stal of op en wei. Niet bij die boer zelf.

‘k Was ik wel verHeten dat ze over de Hrens al fransmans spreken. Ik kan niet Hoed fransmans maar Tzot Heertje zei dat hij Hoed fransmans kon.

We belden aan op een boerenhof en een verlept boerke kwam opendoen.

“Bonsjoer musjeu. Nous veut faire dodo chez vous”

Da boerke keek ons aan alsof zijn koeien fristi aan ‘t Heven waren. “Dodo dans la wei… labas…avec tent… dodo…tent… chez koebeesten.”

Ik was wreed onder de indruk van Tzot Heertje want die boer had dat precies beHrepen. “Wie bjein zuur” zei ‘m teHen Heertje. “Wie?” vroeH Heertje verbaasd “moi et mon marie” zei hij, “chez les koebeest”.  Boerke lachte een keer naar Heertje en keek mij ook raar aan en wij die wei op. Tzot Heertje haalde de tent uit en zette ze recht. Alles HinH vlotjes. Wij de tent in. We zaten er noH Heen twee minute of Tzot Heertje moest Haan kakken. Hij heeft midden in die wei achter de tent zijn komisse Hedaan. Toen hij teruH binnenkwam in de tent stampte hij een stok omver en plat HinH de tent. Zo teHen ten drieën laHen we eindelijk in onze slaapzak.

 

DaH 2:

Nadat we onze boterhammekes hadden opHeHeten en de tent hadden afHebroken trokken we weer verder. Vanaf vandaaH zouden we de route van Parijs-Roebee een stukske volHen. We HinHen onderandere via het Bos van Valeirs en de Carrefoer van Arbre passeren. In de Carrefoer konden we dan Helijk wat extra eten en drinken inslaan. DaH twee viel wa teHen. Veel stof op de weH en kasseiweHels, niet te doen. He zou toch denken dat Frankrijk een modern land is. Maar makkadam kennen ze daar precies toch niet. TeHen de avond hadden we noH Heen Carrefoer teHenHekomen. HelukkiH was er een bakkerij in een dorpke dat we passeerden. We hebben ons een frans brood en 50 Hr Brie Hekocht en een fles Cola. Om te slapen vonden we Heen boerderij maar wel een bos. We besloten om daar dan maar te Haan slapen en onze tent te zetten.

Stom Zot Heertje was vaneiHens de twee tentpalen verHeten ‘s morHens. We konden ons tent niet zetten. We hebben dan maar Hewoon in de tent Hekropen zonder ze op te zetten. ‘t Was verdorie friskes ‘s nachts in die franse bossen.

 

DaH 3:

VandaaH was het niet zo’n Hoed weer maar we HinHen Hoed vooruit. De laatste 100km en dan waren we in Walt Disneyland. TeHen de avond waren we er eindelijk.

Walt Disneyland !

We HinHen direct een hamburHer Haan eten in de Disney Villaazje. Om al wat in de sfeer te komen. Daarna HinHen we naar het hotel. We hadden een hotel Heboekt want He kunt moeilijk op de parkinH kamperen en al zeker niet met een halve tent.

In het hotel hadden we een mooie kamer met een tweepersoonsbed. Probleem. Voor Heen Held HinH ik met Tzot Heertje in één bed slapen. Enfin Heertje heeft dan in zijn slaapzak op de Hrond Heslapen.

 

DaH 4:

Wij zijn vandaaH naar Walt Disneyland HeHaan. Amaai dat is daar schoon. Allemaal die huizekes en die kermisdinHes en dan die prinseskes die daar af en toe rondlopen. Amaai mijn hormonen. Ik flipte bijna. Heertje dacht dat hij HinH kunnen scoren Helijk in de Kokorieko maar dat liep daar verkeerd af. Ineens kwamen daar zo zware mannen af die Heertje bij zij sjokkedeizen pakten en hem weHsleepten tot voorbij den inHanH. Heertje mocht nemeer binnen. Drama, drama, drama. Ik zeH noH teHen Heertje :”Wacht Hij daar op da bankske tot vananvond als ik buitenkom.” Maar Heertje wilde niet luisteren en zei dat hij een toerke HinH maken met zijn Bromvelo.

Ik heb Heertje niet meer Hezien voor de rest van mijn reis. Ik denk dat hij i-Parijs binnenHesukkeld is en niet meer teruH buitenHeraakt.

‘t Was stillekes ‘s avonds op de kamer maar ik heb wel Hoed Heslapen omdat Tzot Heertje noHal een snurker is. Als die slaapt is ‘t precies of ze zijn een bos aan’t omzaHen.

 

DaH 5:

Ik weer teruH, alleen, naar Walt Disneyland. Met mijn Bromvelo want ‘k vond het noHal ver lopen. Maar mijn freins waren kaduuk van ‘t slecht weer onder de baan en ze pakten niet meer. Ik ben met Bromvelo en al lanHs den entree Hepasseerd. Die zware mannen waren er ook maar die konden mij niet volHen.

En toen zaH ik haar. Een hemelse verschijninH. Assepoetster. Azo een schoon dinH. Ik heb haar aanHesproken en HezeHd dat ik een attraksie was van ‘t park en dat ze moest meerijden op mijn bromvelo. Die deed dat no Hook. Ikke Haze Heven met Assepoetster op mijn bromvelo. Recht naar de uitHanH. Die pakten ze mij niet meer af. Zij was van mij.

Maar ‘t HinH helemaal mis aan de entree want er was zo een durpelke en ik pakte dat noHal rap. Ze viel van mijn bromvelo en ze bleef met haar kleed hanHen aan mijn spatbord. Ik heb ze noH een meter of twee meeHesleept en toen ik omkeek was ze een beetje Heschonden. Ik dacht “amaai, als die er zo Haat uitzien binnen 10 jaar, kan ik mij beter iets anders zoeken.”

Die zware mannen waren daar ondertussen ook al toeHekomen en ze hebben mij met mijn klieken en klakken en bromvelo buitenHesmeten.

Die mannen waren niet vriendelijk zunne. Ik heb mijn boeleke Haan inpakken en ben naar huis vertrokken. In de Hietende reHen. Heen tent en Heen Heertje en 400km te doen.

Ik heb dat in enen trok Hedaan. Zonder stoppen. Allee ja ‘t is te zeHHen, ik ben Hestopt om te tanken en te eten maar voor de rest Hereden Hereden. Ik was een beeke banH dat die zware mannen mij aan ‘t achtervolHen waren.

 

DaH 6:

Hans de daH kasseiweHels. Twee platte banden en een spatbord kwijt. Dat was waarschijnlijk wat losHekomen toen Assepoetster daar bleef aanhanHen.

 

Nacht 6:

Voorlicht kapot en teHenHehouden door de Hendarmen. Ik moest een boete betalen omdat ik Heen licht had en Heen spatbord. Dat maH niet in Frankrijk blijkbaar. Miel de Polies uit ons Hemeente die maakt daar allemaal Heen spel van. Tzot Heertje reed nekeer naar huis na een repetitie van ‘t HoedHeluimd Henot zonder licht en Miel zei Hewoon dat hij maar eens moest passeren om te tonen dat het Hemaakt was.

 

DaH 7:

TeHen de middaH was ik eindelijk thuis. Ons moeder vroeH hoe het Heweest was en ik zei haar dat ik het morHen wel HinH vertellen en ik ben in mijn bed Hekropen.

Een dinH weet ik wel zeker. Ik Ha niet meer naar Walt Disneyland. He mooHt daar niet aan die prinseskes komen en als He iets doet dat hun niet aanstaat komen de zware mannen. Een van die mannen heeft HezeHd teHen mij dat hij mijn Hezicht wel zal onthouden en dat ik er niet meer mag komen bij de prinsessen. Ik zal dan wel naar  Bobbejaan Schoepenland Haan of naar Kabouter Plopland. Da’s dichter bij de deur.

 

Notenbeen: Intussen zijn we al twee weken verder en noH Heen teken van leven van Tzot Heertje. Ik Ha niet bij zijn houders lanHs om te zeHHen dat ik hem verloren ben in Parijs of het is weeral mijn fout terwijl ik er niks kana an doen dat die pipo verloren Hereden is erHens in Frankrijk.

 

Notenbeen 2: Drie weken verder en naar ‘t schijnt zou Tzot Heertje erHens Hezien zijn in een donker straatje in Parijs. Zonder bromvelo en hij zou daar rondlopen met een kartonnen doos van dunaldi. Miel de Polies is trouwens al eens komen vraHen waar Heertje was. Ik heb HezeHd dat hij Haan saaitsien is in Parijs. Hij HinH eens horen bij de franse Hendarmen ook zei hij. Hopelijk zeHHen ze hem niet dat ik daar ben teHenHehouden omdat mijn licht niet brande.

 

Totton